NATJEČAJ za prijem u službu UDRUGA AGROTURIST VODNJAN-DIGNANO /CONCORSO per l'assunzione nell'Associazione „A g r o t u r i s t „ Vodnjan – Dignano

Udruga – Associazione

    „A g r o t u r i s t „

   Vodnjan – Dignano

 

Vodnjan-Dignano, 20. siječnja 2024. godine

 

PREDMET: NATJEČAJ za prijem u službu UDRUGA AGROTURIST VODNJAN-DIGNANO

Naziv radnog mjesta   Voditelj stručne službe

Opis posla: Agronom za stručno savjetovanje u poljoprivrednoj proizvodnji, pregledi nasada na terenu, priprema i objava preporuka za zaštitu bilja, administrativni poslovi Udruge, provođenje programa rada i financijsko poslovanje Udruge te obavljanje drugih poslova iz nadležnosti udruge prema nalogu Predsjednika.

Mjesto rada Vodnjan-Dignano

Opći uvjeti za prijam u službu:

-       punoljetnost,

-       hrvatsko državljanstvo,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

-       sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij agronomske struke,

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       poznavanje talijanskog jezika,

-       poznavanje rada na osobnom računalu.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni/e priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu iz kojega su razvidne prijave i odjave na mirovinsko osiguranje, ostvaren staž i stručna sprema na temelju koje je staž ostvaren (e-radna knjižica) – izvornik ili preslika ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste)

- dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (izvornik ili preslika uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci).

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu traženih struka u navedenim znanstvenim područjima.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni/e priložiti uz prijavu na natječaj, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Poželjno je predati plan rada Udruge za narednu godinu.

Obavezan je probni rad od šest mjeseci.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se se usmeni intervju. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad odnosno za obavljanje poslova iz natječaja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio intervjuu, povukao prijavu na natječaj.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korištene u obavijesti i uputama kandidatima, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Poziv kandidatu/kinji za pristupanje intervjuu dostavit će se putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na natječaj.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom dostaviti će putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Udruzi Agroturist Vodnjan-Dignano da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja. Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe natječaja.

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 05. veljače 2024. u zatvorenoj omotnici i to neposredno u ured Udruge Agroturist Vodnjan-Dignano ili preporučeno poštom na adresu: Udruga – Associazione "Agroturist" Vodnjan – Dignano, Adresa: Trg slobode 2/II, 52215 Vodnjan-Dignano (s obveznom naznakom: „Prijava na natječaj“ ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. s naznakom u predmetu „Prijava na natječaj“.

Zadržava se pravo poništenja natječaja. Protiv odluke o poništenju ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Predsjednik

Matteo Belci

 

 

 

 

CONCORSO per l'assunzione nell'Associazione „A g r o t u r i s t „ Vodnjan – Dignano

Posto di lavoro: Responsabile del servizio tecnico

Descrizione del lavoro: Agronomo per consulenza tecnica nella produzione agricola, ispezioni sul campo, preparazione e pubblicazione di raccomandazioni per la protezione delle piante, attività amministrative dell'associazione, implementazione del programma di lavoro e gestione finanziaria dell'associazione, nonché svolgimento di altre attività nell'ambito delle competenze dell'associazione su disposizione del Presidente.

Luogo di lavoro: Vodnjan-Dignano

Requisiti generali per l'assunzione:

-       maggiore età,

-       cittadinanza croata,

-       idoneità medica per le mansioni del posto di lavoro al quale viene assunto,

-       titolo di studio universitario, oppure universitario integrato triennale e quadriennale, oppure universitario professionale in agronomia,

-       almeno un anno di esperienza lavorativa a mansioni corrispondenti,

-       conoscenza della lingua italiana,

-       competenze informatiche.

 

Nella domanda in risposta al Concorso pubblico vanno riportati i dati personali del/la candidato/a (nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica). La domanda deve riportare in calce la firma autografa.

I/Le candidati/e hanno l'obbligo di allegare alla domanda anche le seguenti prove sul soddisfacimento dei requisiti:

- Curriculum Vitae,

- prova sul titolo professionale (fotocopia del diploma con titolo di studio),

- prova di cittadinanza croata (fotocopia della carta d'identità, del passaporto o del certificato di cittadinanza valido),

- prova di esperienza lavorativa (certificato elettronico dell'Istituto croato di assicurazione pensionistica sullo status giuridico-lavorativo, dal quale risultino tutte le iscrizioni e le cancellazioni di assicurazione pensionistica, l'anzianità lavorativa maturata e il titolo professionale (e-libretto di lavoro) – in originale o fotocopia o copia del documento elettronico del quale sia possibile verificarne l'autenticità)

- prova sul fatto che il/la candidato/a non sia soggetto ad azione penale (originale o fotocopia del certificato del tribunale preposto, o certificato elettronico che permette di verificarne l'autenticità, non più vecchio di 6 mesi),

Il requisito di competenza professionale (livello di istruzione) viene soddisfatto anche da persona che abbia acquisito il titolo di studio professionale di biennio universitario rientrante

 

 

nel campo professionale e nelle aree scientifiche richiesti, come da disposizioni di legge precedente.

I/Le candidati/e non hanno l'obbligo di allegare alla domanda di assunzione la prova di idoneità medica, ma questa sarà richiesta prima dell'emanazione del decreto di assunzione.

È obbligatorio un periodo di lavoro di prova della durata di sei mesi.

 

È auspicabile presentare il Piano di lavoro dell'Associazione per l'anno successivo.

 

I candidati che hanno risposto al Concorso e che rispondono ai requisiti formali verranno sottoposti a intervista, per verificare il sapere e le abilità significativi per lo svolgimento delle mansioni del posto di lavoro come da Concorso. Se il candidato non si presenta alla intervista, si riterrà che abbia ritirato la sua domanda di assunzione.

 

Le parole e i concetti che hanno un significato di genere utilizzati nelle informazioni e nelle istruzioni per i candidati, si riferiscono in ugual modo al genere maschile e femminile indipendentemente se sono utilizzati nella forma maschile o femminile.

 

L'invito al/la candidato/a a presentarsi all'intervista verrà inviato per posta elettronica, all'indirizzo riportato dal/la candidato/a nella sua domanda di assunzione.

 

Le persone che inoltrassero la domanda in ritardo, non completa o che non rispondessero ai requisiti formali del Concorso, non verranno ritenute candidati in risposta al Concorso. Le domande incomplete e non puntuali non verranno considerate. Un comunicato scritto con i motivi per cui il/la candidato/a non viene ritenuto/a tale verrà inoltrato per mezzo di posta elettronica all'indirizzo riportato dal/la candidato/a nella sua domanda in risposta al Concorso. Si ritiene completa quella domanda di assunzione che riporta tutti i dati e tutti gli allegati elencati nel Concorso.

 

Inoltrando la loro domanda i/le candidati/e esprimono il loro consenso all'Associazione „Agroturist„ Vodnjan – Dignano di raccogliere e sottoporre a trattamento i dati personali da loro riportati nella stessa, e di poterli usare per motivi di contatto. I dati personali dei candidati verranno sottoposti a trattamento esclusivamente per motivi di attuazione del Concorso pubblico, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva  97/46/EZ (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gazzetta ufficiale numero 42/18).

 

 

 

Le domande in risposta al Concorso, complete di prove sul soddisfacimento dei requisiti, vanno consegnate entro il termine di 5 febbraio 2024 in busta chiusa, direttamente all'Ufficio

dell' Associazione o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo: Udruga – Associazione "Agroturist" Vodnjan – Dignano, Piazza della Libertà 2/II, 52215 Vodnjan-Dignano (riportando obbligatoriamente la dicitura: „Domanda in risposta a Concorso“) o all'e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. (riportando obbligatoriamente la dicitura: „Domanda in risposta a Concorso“).

Ci si riserva il diritto di annullare il Concorso pubblico. Contro la delibera sull'annullamento non è ammesso ricorso.

I risultati del concorso verranno comunicati ai candidati entro il termine di legge.

 

                                                                                                                               Il Presidente

                                                                                                                               Matteo Belci

 

 

 

 

 

 

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2022.

Bilanca 2023.