NATJEČAJ za prijem u službu UDRUGA AGROTURIST VODNJAN-DIGNANO /CONCORSO per l'assunzione nell'Associazione „A g r o t u r i s t „ Vodnjan – Dignano

Udruga – Associazione

    „A g r o t u r i s t „

   Vodnjan – Dignano

 

Vodnjan-Dignano, 20. siječnja 2024. godine

 

PREDMET: NATJEČAJ za prijem u službu UDRUGA AGROTURIST VODNJAN-DIGNANO

Naziv radnog mjesta   Voditelj stručne službe

Opis posla: Agronom za stručno savjetovanje u poljoprivrednoj proizvodnji, pregledi nasada na terenu, priprema i objava preporuka za zaštitu bilja, administrativni poslovi Udruge, provođenje programa rada i financijsko poslovanje Udruge te obavljanje drugih poslova iz nadležnosti udruge prema nalogu Predsjednika.

Mjesto rada Vodnjan-Dignano

Opći uvjeti za prijam u službu:

-       punoljetnost,

-       hrvatsko državljanstvo,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

-       sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij agronomske struke,

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       poznavanje talijanskog jezika,

-       poznavanje rada na osobnom računalu.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni/e priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu iz kojega su razvidne prijave i odjave na mirovinsko osiguranje, ostvaren staž i stručna sprema na temelju koje je staž ostvaren (e-radna knjižica) – izvornik ili preslika ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste)

- dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (izvornik ili preslika uvjerenja nadležnog suda ili ispis elektroničke isprave koji omogućuje provjeru vjerodostojnosti iste, ne starije od 6 mjeseci).

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu traženih struka u navedenim znanstvenim područjima.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni/e priložiti uz prijavu na natječaj, već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Poželjno je predati plan rada Udruge za narednu godinu.

Obavezan je probni rad od šest mjeseci.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se se usmeni intervju. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad odnosno za obavljanje poslova iz natječaja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio intervjuu, povukao prijavu na natječaj.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korištene u obavijesti i uputama kandidatima, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Poziv kandidatu/kinji za pristupanje intervjuu dostavit će se putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na natječaj.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom dostaviti će putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Udruzi Agroturist Vodnjan-Dignano da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja. Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe natječaja.

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 05. veljače 2024. u zatvorenoj omotnici i to neposredno u ured Udruge Agroturist Vodnjan-Dignano ili preporučeno poštom na adresu: Udruga – Associazione "Agroturist" Vodnjan – Dignano, Adresa: Trg slobode 2/II, 52215 Vodnjan-Dignano (s obveznom naznakom: „Prijava na natječaj“ ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. s naznakom u predmetu „Prijava na natječaj“.

Zadržava se pravo poništenja natječaja. Protiv odluke o poništenju ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Predsjednik

Matteo Belci

 

 

 

 

CONCORSO per l'assunzione nell'Associazione „A g r o t u r i s t „ Vodnjan – Dignano

Posto di lavoro: Responsabile del servizio tecnico

Descrizione del lavoro: Agronomo per consulenza tecnica nella produzione agricola, ispezioni sul campo, preparazione e pubblicazione di raccomandazioni per la protezione delle piante, attività amministrative dell'associazione, implementazione del programma di lavoro e gestione finanziaria dell'associazione, nonché svolgimento di altre attività nell'ambito delle competenze dell'associazione su disposizione del Presidente.

Luogo di lavoro: Vodnjan-Dignano

Requisiti generali per l'assunzione:

-       maggiore età,

-       cittadinanza croata,

-       idoneità medica per le mansioni del posto di lavoro al quale viene assunto,

-       titolo di studio universitario, oppure universitario integrato triennale e quadriennale, oppure universitario professionale in agronomia,

-       almeno un anno di esperienza lavorativa a mansioni corrispondenti,

-       conoscenza della lingua italiana,

-       competenze informatiche.

 

Nella domanda in risposta al Concorso pubblico vanno riportati i dati personali del/la candidato/a (nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica). La domanda deve riportare in calce la firma autografa.

I/Le candidati/e hanno l'obbligo di allegare alla domanda anche le seguenti prove sul soddisfacimento dei requisiti:

- Curriculum Vitae,

- prova sul titolo professionale (fotocopia del diploma con titolo di studio),

- prova di cittadinanza croata (fotocopia della carta d'identità, del passaporto o del certificato di cittadinanza valido),

- prova di esperienza lavorativa (certificato elettronico dell'Istituto croato di assicurazione pensionistica sullo status giuridico-lavorativo, dal quale risultino tutte le iscrizioni e le cancellazioni di assicurazione pensionistica, l'anzianità lavorativa maturata e il titolo professionale (e-libretto di lavoro) – in originale o fotocopia o copia del documento elettronico del quale sia possibile verificarne l'autenticità)

- prova sul fatto che il/la candidato/a non sia soggetto ad azione penale (originale o fotocopia del certificato del tribunale preposto, o certificato elettronico che permette di verificarne l'autenticità, non più vecchio di 6 mesi),

Il requisito di competenza professionale (livello di istruzione) viene soddisfatto anche da persona che abbia acquisito il titolo di studio professionale di biennio universitario rientrante

 

 

nel campo professionale e nelle aree scientifiche richiesti, come da disposizioni di legge precedente.

I/Le candidati/e non hanno l'obbligo di allegare alla domanda di assunzione la prova di idoneità medica, ma questa sarà richiesta prima dell'emanazione del decreto di assunzione.

È obbligatorio un periodo di lavoro di prova della durata di sei mesi.

 

È auspicabile presentare il Piano di lavoro dell'Associazione per l'anno successivo.

 

I candidati che hanno risposto al Concorso e che rispondono ai requisiti formali verranno sottoposti a intervista, per verificare il sapere e le abilità significativi per lo svolgimento delle mansioni del posto di lavoro come da Concorso. Se il candidato non si presenta alla intervista, si riterrà che abbia ritirato la sua domanda di assunzione.

 

Le parole e i concetti che hanno un significato di genere utilizzati nelle informazioni e nelle istruzioni per i candidati, si riferiscono in ugual modo al genere maschile e femminile indipendentemente se sono utilizzati nella forma maschile o femminile.

 

L'invito al/la candidato/a a presentarsi all'intervista verrà inviato per posta elettronica, all'indirizzo riportato dal/la candidato/a nella sua domanda di assunzione.

 

Le persone che inoltrassero la domanda in ritardo, non completa o che non rispondessero ai requisiti formali del Concorso, non verranno ritenute candidati in risposta al Concorso. Le domande incomplete e non puntuali non verranno considerate. Un comunicato scritto con i motivi per cui il/la candidato/a non viene ritenuto/a tale verrà inoltrato per mezzo di posta elettronica all'indirizzo riportato dal/la candidato/a nella sua domanda in risposta al Concorso. Si ritiene completa quella domanda di assunzione che riporta tutti i dati e tutti gli allegati elencati nel Concorso.

 

Inoltrando la loro domanda i/le candidati/e esprimono il loro consenso all'Associazione „Agroturist„ Vodnjan – Dignano di raccogliere e sottoporre a trattamento i dati personali da loro riportati nella stessa, e di poterli usare per motivi di contatto. I dati personali dei candidati verranno sottoposti a trattamento esclusivamente per motivi di attuazione del Concorso pubblico, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva  97/46/EZ (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gazzetta ufficiale numero 42/18).

 

 

 

Le domande in risposta al Concorso, complete di prove sul soddisfacimento dei requisiti, vanno consegnate entro il termine di 5 febbraio 2024 in busta chiusa, direttamente all'Ufficio

dell' Associazione o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo: Udruga – Associazione "Agroturist" Vodnjan – Dignano, Piazza della Libertà 2/II, 52215 Vodnjan-Dignano (riportando obbligatoriamente la dicitura: „Domanda in risposta a Concorso“) o all'e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. (riportando obbligatoriamente la dicitura: „Domanda in risposta a Concorso“).

Ci si riserva il diritto di annullare il Concorso pubblico. Contro la delibera sull'annullamento non è ammesso ricorso.

I risultati del concorso verranno comunicati ai candidati entro il termine di legge.

 

                                                                                                                               Il Presidente

                                                                                                                               Matteo Belci

 

 

 

 

 

 

POZIV / INVITO 30. Smotra vina južne Istre i 30. Smotra maslinovog ulja Istre - XXX Rassegna del vino della bassa Istria e XXX Rassegna dell'olio d'oliva

30. Smotra vina južne Istre i 30. Smotra maslinovog ulja Istre - XXX (Rassegna del vino della bassa Istria e XXX Rassegna dell'olio d'oliva

Poštovani,

pozivamo Vas na tradicionalne Smotre koje objedinjuju 30. Smotru vina južne Istre i 30. Smotru maslinovog ulja Istre, najvažnije događaje u južnoj Istri, i jedne od najstarijih u našoj regiji, a održavaju se u gradu koji je prepoznatljiv diljem svijeta po vrhunskim maslinovim uljima. Smotre okupljaju najbolje proizvođače i stručnjake te ljubitelje ulja koji dolaze kušati najbolja ulja Istre i vina južne Istre, a ističu se kvalitetom organizacije i vlastitim uzorkovanjem u organizaciji Grada Vodnjan-Dignano i Udruge Agroturist Vodnjan-DignanoKako bi manifestacija privukla što veći broj posjetioca planiran je program edukacije i prezentacija svih uzoraka smotre te svečana dodjela nagrada u subotu 20. travnja 2024. godine. Detaljnije informacije programa objavit ćemo uskoro. 

Manifestacija ove godine jača suradnju sa Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč i njihovim akreditiranim panelima u cilju ocjenjivanja uzoraka vina i maslinovog ulja, ali i edukacija te znanstvenih istraživanja u cilju razvoja proizvodnje. Suradnju sa panelom za senzoriku O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori nastavljamo u vidu edukacija kušača maslinovog ulja. Za sudjelovanje na natjecanju Zlato Mediterana 2024 i Zlato Istre prijave i slanje uzoraka možete vršiti samostalno, a dodjela će biti u Vodnjanu.

Cijena kotizacije ostaje 39,82 EUR po uzorku maslinovog ulja za obavljanje fizikalno kemijske i senzorske analize. Ukoliko već imate napravljenu kemijsku analizu možete priložiti rezultate. Uzorke sa etiketom prikuplja ovlaštena komisija udruge Agroturist, a za izložbu te kemijsku i senzorsku analizu potrebna je jedna boca od 0,5 litara sa etiketom i 2 boce od 0,25 litara bez etikete (boce donosi komisija). 
Pozivamo zainteresirane proizvođače maslinovog ulja da prijavu pošalju do 10. veljače 2024. godine na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  ili se prijave telefonski na broj 0992020933.

Za smotru vina potreban je uzorak od 5 boca vina od 0,75 ili 1 litre i kotizacija od 19,88 EUR po uzorku. Prijave su do 15. ožujka 2024. godine.

Očekujemo Vaše vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje i vino i unaprijed se zahvaljujemo na suradnji!
 
 

Gentili signore/i,

Abbiamo il piacere di invitarvi alla XXX Rassegna del vino della bassa Istria e alla XXX Rassegna dell'olio d'oliva che sono gli eventi più significativi di questo genere dell'intera bassa Istria. La manifestazione avrà luogo a Dignano nella città dell'olio d'oliva per eccellenza e quest’ultima sarà un punto di incontro dei migliori produttori e di potenziali futuri clienti che degusteremo i prodotti esposti.

La Città di Vodnjan-Dignano e l'Associazione „Agroturist“ vi danno appuntamento all'edizione primaverile della manifestazione di cui gli eventi centrali sono la XXX Rassegna del vino della bassa Istria e la XXX Rassegna dell'olio d’oliva dell'Istria. 
La manifestazione e la cerimonia della consegna dei premi è prevista per il 20 aprile con un programma di formazione e presentazione di tutti i campioni dell'esposizione, seguito dalla cerimonia di premiazione di questa edizione dell'esposizione. Maggiori informazioni saranno presto comunicate.

La XXX Rassegna dell'olio d'oliva quest'anno rafforza la collaborazione con l'Istituto per l'agricoltura e il turismo di Parenzo e i loro panel di sensorica accreditati al fine di valutare campioni di vino e olio d'oliva, ma anche per l'istruzione e la ricerca scientifica al fine di sviluppare la produzione. Continuiamo la collaborazione con il pannello sensoriale O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori attraverso la formazione dei degustatori di olio d'oliva. Per partecipare al concorso L'oro del Mediterraneo 2024 e L'oro dell'Istria, i campioni dell'olio vanno spediti autonomamente e la premiazione si terrà a Dignano.

La quota di partecipazione rimane quindi di 39,82 EUR per ciascun campione di olio d'oliva per l'analisi fisico-chimica e sensoriale. Se avete già effettuato un'analisi chimica, potete allegare i risultati. I campioni verranno raccolti da un comitato autorizzato dell'associazione Agroturist. Per partecipare sono necessarie 1 bottiglia da 0,5 litri con rispettiva etichetta e 2 bottiglie da 0,25 litri (le bottiglie vuote verranno consegnate dal comitato). 
Invitiamo i produttori di olio d'oliva interessati ad inoltrare il modulo di iscrizione all'indirizzo mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  o ad iscriversi telefonicamente allo 0992020933 entro e non oltre il 10 febbraio.
 
Per la Rassegna del vino sono necessarie 5 bottiglie di vino da 0,75 o 1 litro, più 19,88 EUR per singolo campione. Le iscrizioni devono essere fatte entro il 15 marzo (incluso).

In attesa dei campioni degli oli d'oliva e dei vostri vini, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione!

Distinti saluti,
 
 
 
Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio dipl. ing. agr.
Voditelj stručne službe
Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano Association "AGROTURIST" Vodnjan  since 1995
 
    ++385 99 20 20 933
    Trg slobode 2   HR- 52215 Vodnjan-Dignano
 
 
    
 

25.9.2023. Info maslinarima_zaštita / Info per olivicoltori_protezione

 
Let maslinine muhe na 1 kontrolnoj točki je niži nego prošli tjedan, na ostalima se povećao. I dalje vrijedi upozorenje o pregledu ploda i lovki  i ponavljanju tretmana prema potrebi. 
Zaštita od muhe se može zaključiti 20-ak dana do berbe jer prema razvoju ličinke muhe, 20 dana od odlaganja jaja nema mogućnosti za značajne štete u plodu.
 

Potrebno je pregledavati lovke i plodove svih sorata na prisutnost ubode za odluku o ponavljanju zaštite nakon isteka djelovanja. U slučaju da je utvrđeno 2 muhe na žutoj ploči tjedno te 10 % zaraženih plodova potrebno je provesti zaštitu nasada.

Za zaštitu od muhe mogu se koristiti insekticidi: Sivanto prime karenca 14 dana  (obavezno se pridržavati 3 dana radne karence) ili na bazi deltametrina karenca 7 dana u razmacima od 14 dana (Decis, Rotor, Scatto, Demetrina, Poleci plus, Ritmus, Deltagri) 

Za ekološke ASSET FIVE, karenca 1 dan, max 3 puta u razmaku od 7 dana. 

Od repelenata može se koristiti sredstva na bazi sumpora, kaolina ili zeolita..

Jedan od pripravaka sa sumporom koji smo jučer spominjali  je Aspida, kalcijev oksid 10% i sumpor 20%, 20 kg na 1000 l vode https://andermatt.hr/proizvod/aspida/

 

Jasminov moljac na vrhovima mladih maslina iznimno je aktivan i ponavlja generacije pa ne posustajte u redovnom praćenju pojave i ponavljanja tretmana Bacillusima (Belthirul).

 


         
                 
  Naplatne jug         Tavain        Peroj Batvači Krnjaloža    Gajana Sv Margherita   Kamenolom   Marana
                     
                     
18.9. 30   14 120 26 10 15 120 36 30
25.9. 41   16 155 33 12 30 129 56 35
 
 
 
 
 
 
 
Il numero delle mosche dell'olivo nella prima postazione di controllo è diminuito rispetto alla settimana scorsa, mentre nelle altre postazioni è in aumento. Si raccomanda di continuare con l' ispezione dei frutti e delle trappole e rimane in vigore la raccomandazione di ripetere i trattamenti a seconda delle necessità . La protezione dalle mosche può essere interrotta circa 20 giorni prima del raccolto poiché, in base allo sviluppo delle larve delle mosche, 20 giorni dopo la deposizione delle uova non ci sono possibilità di danni significativi ai frutti.
 'E necessario controllare le trappole e i frutti di tutte le varietà per la presenza di punture al fine di decidere se ripetere la protezione dopo la scadenza dell'efficacia. Nel caso in cui siano rilevate 2 mosche sulla piastra gialla settimanalmente e il 10% dei frutti siano infetti, è necessario proteggere l'intero raccolto.
 
Se viene rilevato un numero significativo di punture attive e di mosche, possono essere utilizzati insetticidi come Sivanto Prime K 14 giorni (rispettare rigorosamente i tempi di carenza) o deltametrina K 7 giorni (Decis, Rotor, Scatto, Demetrina, Poleci Plus, Ritmus, Deltagri). Per l'agricoltura biologica ASSET FIVE K 1 giorno. . 
Per respingere gli insetti, è possibile utilizzare prodotti a base di zolfo o caolino o zeolite. 
 
Uno dei preparati a base di zolfo che abbiamo menzionato ieri è l'Aspida, che contiene il 10% di ossido di calcio e il 20% di zolfo, da mescolare a 20 kg in 1000 litri d'acqua   https://andermatt.hr/proizvod/aspida/
 
Il tarlo del gelsomino è particolarmente attivo sulle cime degli olivi giovani, quindi è consigliato  continuare regolarmente con il  monitoraggio  e si consiglia di ripetere i trattamenti con i Bacillus (Belthirul).
 

 

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio dipl. ing. agr.
Voditelj stručne službe
Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano Association "AGROTURIST" Vodnjan  since 1995
 
    ++385 99 20 20 933
    Trg slobode 2   HR- 52215 Vodnjan-Dignano
 
 
    

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.

Bilanca 2021.